English for fine Art - Unit 5: VẼ

Phần 5 của giáo trình giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành Mỹ Thuật bậc đại học

UNIT 1: FINE ARTS AND PAINTING - Mỹ Thuật và Hội Họa
UNIT 2: THE ELEMENTS OF PAINTING - Các yếu tố tạo hình trong Hội Họa
UNIT 3: MATERIALS FOR PAINTING - Chất liệu Hội Họa
UNIT 4: TECHNIQUES IN PAINTING - Kỹ thuật Hội Họa
UNIT 5: DRAWING - Vẽ
UNIT 6: SCULPTURE - Điêu Khắc
UNIT 7: DESIGN - Thiết kế
UNIT 8: STILL LIFE PAINTING - Tranh Tĩnh Vật

Unit 5: DRAWING  - VẼ

WARM-UP

What tools and materials do you often use in drawing?
Công cụ và vật liệu gì bạn thường dùng để vẽ?

Why is drawing said to be basic to the visual arts?
ại sao vẽ được nói tới cơ bản đối với nghệ thuật thị giác?

READING

Drawing is the delineation of form upon a surface, usually a plane, by means of lines and tints or shading. The forms delineated in a drawing may be visible objects, imagined forms presented as if actually seen, or purely arbitrary or abstract forms.
Vẽ là sự phát hoạ lại hình khối lên một bề mặt, thường là mặt phẳng, bằng các phương tiện đường nét và độ sáng tối. Các hình khối được phát họa lại trong bức vẽ có thể là các đối tượng nhìn thấy thực tế, các hình thể tưởng tượng được thể hiện như là được nhìn thấy thực sự, hoặc những mảng khối trừu tượng hay thuần tuý do tuỳ hứng.

Fig. 13 In the Orchard (1883) is a pen-transfer lithograph with pen and ink drawing done by the Dutch postimpressionist Vincent van Gogh.
Hình 13 Trong vườn cây trái (1883) là bản in đá từ tranh bút sắc bằng mực và bút của họa sĩ hậu ấn tượng hà lan Vincent van Gogh.

Because the delineation of form lies at the foundation of all the visual arts (including sculpture), drawing is one of the most important branches of study in schools of art and architecture, as well as in engineering schools. This article, however, is concerned with freehand drawing as opposed to drafting and mechanical drawing. The drawing of visible objects is essentially the graphic recording of impressions received through the eyes. Because it is not possible, however, to present all the visible facts and aspects of an object in black and white on a plane surface, the art of drawing lies in suggestion, stimulating the imagination of the beholder to supply whatever is lacking in the representation. The choice of what to record and what to omit calls for a highly developed taste and can be mastered only by long experience. A sketch is a drawing that attempts to present in a summary way only partial and momentary aspects of the object represented. In an effective sketch, the immediacy of the artist's visual impression is not sacrificed by an effort to achieve elaborate finish.
Vì sự phát hoạ hình thể nằm trong nền tảng của tất cả các loại hình nghệ thuật thị giác (bao gồm cả điêu khắc), cho nên vẽ là một trong những nhánh nghiên cứu quan trọng nhất trong các trường nghệ thuật và kiến trúc, cũng như trong các trường kỹ thuật. Tuy nhiên, bài viết này liên quan đến vẽ tự do như trái ngược với vẽ phát hoạ và vẽ kỹ thuật. Vẽ những đối tượng thực tế là thiết yếu trong việc ghi lại các tín hiệu đồ hoạ của những ấn tượng được ghi nhân thông qua đôi mắt. Tuy nhiên, vì không thể trình bày tất cả các sự kiện và khía cạnh nhìn thấy được của một đối tượng bằng 2 màu đen trắng lên một mặt phẳng, nghệ thuật vẽ nằm trong sự đòi hỏi, kích thích trí tưởng tượng của người xem để cung cấp bất cứ điều gì đang bị thiếu trong bản thể hiện. Việc lựa chọn cái gì để ghi nhận và cái gì bỏ đi đòi hỏi một khiếu thẩm mỹ phát triễn ở mức độ cao và chỉ có thể được tinh thông bởi trải nghiệm dài. Một bản ký hoạ là một bản vẽ cố gắng thể hiện một cách sơ lược chỉ từng phần và nhất thời của đối tượng được thể hiện. Trong một ký hoạ hiệu quả, khoảng khắc nhất thời của ấn tượng mà người nghệ sĩ nhìn thấy được không bị hy sinh bởi một sự cố gắng để đạt tới một sự hoàn thiện chi tiết.

The different kinds and schools of drawing are distinguished by the ways in which the restrictions imposed by the medium of black and white on a plane surface are evaded or overcome. In outline drawings, and in some sketches, only the outlines and contours or salient edges and markings of an object or scene are shown. The power of pure line, even without color, to suggest the most varied modeling of surfaces and to express the minutest detail is admirably exemplified in Chinese and Japanese art. The Western schools, on the other hand, lay great stress upon values the rendering of the varied gradations of light and dark. European artists have striven to achieve the desired effects by means of corresponding gradations in the black-and-white tones of the drawing. Even different colors can be suggested by, or interpreted from, black and white by a careful rendering of their apparent values, a dark red, for example, is indicated by darker shading than a light blue or a yellow. The great artists of the Renaissance stand midway between the Japanese exponents of pure line and the modern Western interpreters of values. The drawings of Raphael, Leonardo da Vinci, and Michelangelo are remarkable for the purity, vigor, and delicacy of line, as well as for the skillful modeling of the form as expressed by shading.
Mỗi thể loại và trường vẽ khác nhau được phân biệt bằng nhiều cách trong các giới hạn bị áp đặt bởi môi trường của màu đen và màu trắng lên 1 mặt phẳng được tránh khỏi hay vượt qua. Trong vẽ nét, và trong vài bản ký họa, chỉ những đường nét và các đường viền hoặc các gờ nổi và các vạch của đối tượng hay cảnh mới được thể hiện. Sức mạnh của đường nét thuần khiết, ngay cả khi không có màu sắc, cũng đề xuất được nhiều mẫu bề mặt đa dạng nhất và thể hiện được các chi tiết vụn vặt được minh chứng một cách thuyết phục trong nghệ thuật Trung quốc và Nhật bản. Mặt khác, những trường Châu âu đặt độ căng lớn lên những giá trị - thể hiện bằng nhiều sự chuyển đổi khác nhau của độ sáng và tối. Những nghệ sĩ châu âu đã phấn đấu đạt được các hiệu ứng ưu thích bằng những phương pháp chuyển sắc tương ứng trong tông màu trắng đen của bức vẽ. Ngay cả những màu sắc khác nhau có thể được đề nghị bởi, hay thể hiện từ, màu trắng và đen bằng cách diễn tả một cách cẩn thận sắc độ bên ngoài của nó, ví dụ như màu đỏ sậm được chỉ định bởi độ tối đậm hơn màu xanh dương sáng hoặc màu vàng. Các nghệ sĩ lớn thời phục hưng đứng giữa những đại diện nhật bản với trường phái đường nét thuần tuý và những người đại diện trường phái sắc độ phương tây hiện đại. Lối vẽ của Raphael, Leonardo da Vinci, và Michelangelo thì đáng kể cho đường nét thuần nhất, mạnh mẽ, và thanh tú, cũng như cho mẫu tài năng của hình khối khi được thể hiện bằng bóng tối.

The fundamental principles of the art are the same, whatever the medium employed. In drawing from any object or model, the first step is to observe and sketch in the dominant structural lines, contours, and masses. The more important details are added and corrected, and the minor details are left to the last. In executing these various stages of the drawing, lightness of touch and sureness of line are important.
Những nguyên lý cơ bản của nghệ thuật thì giống nhau, cho dù môi trường được sử dụng là gì đi nữa. Trong tranh vẽ từ mọi đối tượng hoặc mô hình, bước đầu tiên là quan sát và phát thảo các đường nét cấu trúc, các đường viền và các mảng khối nổi bậc. Các chi tiết quan trọng hơn được thêm vào và điều chỉnh, và các chi tiết phụ được để lại sau cùng. Trong lúc thực hành các giai đoạn vẽ khác nhau này, độ sáng của bút pháp và tính xác thực của đường nét là quan trọng.

Fig. 14 Ecce Homo is a pen-and-wash drawing by the Italian rococo artist Giovanni Battista Tiepolo.
Hình. 14 Ecce Homo là bản vẽ mực loang của nghệ sĩ rococo người Ý Giovanni Battista Tiepolo.

The actual techniques of drawing, however, vary greatly depending upon the medium employed. Over the centuries, drawings have been executed on many kinds of surfaces - cave walls, clay objects, plaster, papyrus, parchment, silk, wood panels, stone blocks and metal plates, and, most commonly, paper of various consistencies and tones. The chief drawing tools are pencil, pen or brush and ink, black or red crayon, and charcoal. Of these, the pen is the most exacting, as it makes a definite mark, hard to alter once the ink has dried. Tints must be expressed by dots, closely crowded lines, and cross-hatching. The masters of pen drawing must be masters of pure line. With charcoal, the artist must "paint" on paper, fine charcoal lines being nearly impossible to draw; this difficulty is also true of the brush. Pencil and crayon require the use of the line but also permit broad, soft strokes and stumped, or rubbed-in, shading. Very effective drawings are made by using a tinted paper, often either gray or pale blue, on which the highlights are indicated by use of chalk or the pigment called Chinese white; the darker shades and masses are indicated with the pencil, and the tone of the paper is left to represent the intermediate values. The great masters of the Renaissance, who lacked the familiar graphite pencil, which is a 16th-century development, sometimes used a lead or silver-pointed tool on parchment or heavy paper, giving a pale gray line; more often, they used red chalk. Instead of the modern steel pen they used quills.
Tuy nhiên, những kỹ thuật thực sự của hội hoạ phụ thuộc rất lớn vào môi trường được sử dụng. Qua nhiều thế kỷ, Vẽ đã được thực hiện trên nhiều loại bề mặt - Các vách hang động, các đối tượng bằng đất sét, chất trát vữa, giấy thảo, giấy da, lụa, các tấm gỗ, các khối đá và các tấm kim loại, và, phổ biến nhất, giấy với nhiều độ chắc và sắc độ khác nhau. Những dụng cụ vẽ chính là bút chì, bút sắt, hoặc là cọ và mực, phấn màu đỏ hoặc đen, và than. Về những cái này, bút mực thì chính xác nhất, khi nó tạo ra những vệt xác định, khó lặp lại một khi mực đã khô. Độ sáng tối phải được thể hiện bằng các chấm, các đường tập hợp gần nhau, và các đường đan xen. Bậc thầy của vẽ bút sắt phải đạt đỉnh cao về đường nét thuần tuý. Với vẽ than, người nghệ sĩ phải "tô" lên giấy, những nét than mảnh thì hầu như không thể vẽ; khó khăn này cũng đúng với vẽ bằng cọ. Viết chì và phấn màu đòi hỏi sử dụng đường nét nhưng cũng cho phép kẻ các đường mềm rộng và đánh bóng, hoặc gôm tẩy nền, tô khối. Những cách vẽ rất hiệu quả được thực hiện bằng cách sử dụng giấy có nền hơi ngã màu, thường hoặc là xám hay xanh nhạt, trên những mảng bóng sáng được xác định bằng cách sử dụng phấn hoặc phẩm màu gọi là màu trắng trung quốc; độ tối đậm hơn và các mảng khối được xác định bằng viết chì, và tông màu của nền giấy được chừa lại để dại diện cho sắc độ trung gian. Các bậc thầy vĩ đại thời phục hưng, những người thiếu cây viết chì than quen thuộc, mà ở sự phát triễn ở thế kỷ 16, đôi lúc sử dụng chì hoặc dụng cụ có đầu nhọn bằng bạc trên giấy da hoặc giấy nặng, cho một đường nét xám mờ; thường xuyên hơn, họ sử dụng phấn đỏ. Thay vì cây viết thép hiện đại họ dùng những cây bút lông ngỗng.

Fig. 15 Head of an Apostle is an ink drawing done by the German Renaissance painter and printmaker Albrecht Dürer in 1508
Hình 15 Đầu của vị Tông Đồ là bản vẽ mực của hoạ sĩ đồng thời là nhà in khắc gỗ người Đức thời Phục Hưng Albrecht Dürer năm 1508

Perspective drawing stands midway between freehand or pictorial drawing and instrumental or mechanical drawing. It aims to represent the actual three-dimensional aspect of an object from a given point of view and is a matter less of personal and artistic interpretation than of scientific determination. The object is shown with all the angular distortion and foreshortening that it exhibits to the eyes at the given point of view; but the exact angles, dimensions, distortion, and foreshortening of each part are determined by mathematical processes and not by mere visual impressions.
Vẽ phối cảnh đứng giữa lối vẽ tự do hoặc tượng hình với vẽ bằng công cụ hoặc kỹ thuật. Nó nhằm thể hiện khía cạnh 3 chiều thực sự của đối tượng từ một điểm nhìn cho trước và là vấn đề ít nhận thức nghệ thuật và cá nhân hơn của sự xác định khoa học. Đối tượng được thể hiện với tất cả sự biến dạng về góc độ và phối cảnh mà nó phô bày đến mắt ở 1 điểm nhìn cho trước; nhưng các góc độ, đường kính, sự biến dạng, và phối cảnh chính xác của mỗi phần được xác định bằng những tiến trình toán học và không phải bằng ấn tượng thị giác đơn thuần.

A perspective drawing, thus scientifically laid out in outline, may be finished as to line, color, light and shade, and accessories in a pictorial manner, as in freehand drawing; it then moves from the category of scientific drawing into that of fine art. Indeed, no artist can master the correct portrayal of form, especially of scenery and buildings, without training in perspective; it is accordingly an important branch of study in all formal schools of art, such as the famous École des Beaux-Arts in Paris. It is absolutely indispensable to scene painters and forms the basis of the illusory effects of stage settings. In Japanese drawings the treatment of perspective is very different; the point of view is, in almost all cases, assumed at a high elevation, giving an effect called bird' s eye perspective.
Vẽ phối cảnh, vì thế tính khoa học nằm ở hình dạng, có thể được hoàn thành như đường nét, màu sắc, sáng và tối, và các thứ hỗ trợ bằng đặc tính tượng hình, như trong lối vẽ tự do; kế đến nó di chuyển từ lĩnh vực vẽ khoa học vào những cái của mỹ thuật. Thật ra, không có người nghệ sĩ nào có thể làm chủ một hình dáng chân dung chính xác, đặc biệt về phong cảnh và các cao ốc, mà không đào tạo về phối cảnh; theo đó nó là 1 ngành học quan trọng trong tất cả các trường nghệ thuật chính thống, như là École des Beaux-Arts nỗi tiếng ở Paris. Nó thì bắt buộc tuyệt đối với các hoạ sĩ vẽ phong cảnh và các hình khối cơ bản về các hiệu ứng ảo giác của các dàn dựng sân khấu. Trong lối vẽ Nhật bản xử lý phối cảnh thì rất khác biệt; quan điểm là, trong hầu hết mọi trường hợp, được giả định ở nâng lên cao, cho 1 hiệu ứng gọi là phối cảnh mắt chim.

 

READING COMPREHENSION

A. QUESTIONS

Answer the question about the reading.

 1. Give a definition of drawing?
  Drawing is the delineation of form upon a surface, usually a plane, by means of lines and tints or shading.
 2. Give some examples of the forms delineated in a drawing.
  The forms delineated in a drawing may be visible objects, imagined forms presented as if actually seen, or purely arbitrary or abstract forms.
 3. Why is drawing one of the most important branches of study in schools of art and architecture, as well as in engineering schools?
  Because the delineation of form lies at the foundation of all the visual arts (including sculpture)
 4. Why does the art of drawing lie in suggestion, stimulating the imagination of the beholder to supply whatever is lacking in the representation?
  Because it is not possible, however, to present all the visible facts and aspects of an object in black and white on a plane surface
 5. What is a sketch? What is its function?
  A sketch is a drawing that attempts to present in a summary way only partial and momentary aspects of the object represented. In an effective sketch, the immediacy of the artist's visual impression is not sacrificed by an effort to achieve elaborate finish
 6. What determines the different lands and schools of drawing? Give examples.
  The different kinds and schools of drawing are distinguished by the ways in which the restrictions imposed by the medium of black and white on a plane surface are evaded or overcome
 7. What are the steps in drawing from any object or model?
  The first step is to observe and sketch in the dominant structural lines, contours, and masses. The more important details are added and corrected, and the minor details are left to the last.
 8. What makes the techniques of drawing different?
  The actual techniques of drawing, however, vary greatly depending upon the medium employed
 9. What are the chief drawing tools?
  The chief drawing tools are pencil, pen or brush and ink, black or red crayon, and charcoal.
 10. What does perspective drawing aim to?
  It aims to represent the actual three-dimensional aspect of an object from a given point of view and is a matter less of personal and artistic interpretation than of scientific determination.T....s.

B. TRUE - FALSE

Write T if the sentence is true and F if it is false.

1). ____ The delineation of form lies at the foundation of all the visual arts.
2). ____ It is possible to present all the visible facts and aspects of an object in blackand white on a plane surface.
3). ____ It requires a highly developed taste and long experience to decide what to record and what to omit.
4). ____ A sketch presents all the aspects of the object represented.
5). ____ In drawing lightness of touch and sureness of line must be considered
6). ____ Values play a more important role in Chinese and Japanese art.
7). ____ The great artists of the Renaissance stand midway between the Japaneseexponents of pure line and the modern Western interpreters of values.
8). ____ The fundamental principles of the art depend on the medium employed.
9). ____ The techniques of drawing depend on the medium employed.
10). ____ Artists can master the correct portrayal of form, especially of scenery andbuildings, without training in perspective

Đáp án: 1(T); 2(F); 3(T); 4(F); 5(T); 6(F); 7(T); 8(F); 9(T); 10(F)

VOCABULARY

A. Match the words in the right-hand side with their definitions in the left-hand side.

1). ____ to make a quick, simple drawing without details A. portrayal
2). ____ drawing, describing something in detail B. momentary
3). ____ the act or the way of showing somebody or something in a picture C. fundamental
4). ____ not seeming to be based on a reason, system or plan D. distortion
5). ____ lasting for a very short time E. to sketch
6). ____ complicated and detailed, very carefully prepared F. freehand
7). ____ most important or noticeable G. arbitrary
8). ____ very important H. salient
9). ____ drawn without using a ruler or other instruments I. elaborate
10). ____ change in shape or appearance J. delineation

Đáp án: 1(E); 2( ); 3(A); 4(G); 5(); 6(I); 7(); 8(); 9(F); 10(D)

B. Choose the best word or phrase in the box for each of the following sentences.

medium         sketches        shorthand        outlining          graphic indispensable          distortion           tones           tools          executed
 1. The drawing of visible objects is essentially the ________ recording of impressions received through the eye.
 2. For centuries painter and sculptors have made countless preparatory ________ for their projects.
 3. Boccioni used his medium to render the ________ of a figure moving rapidly through space.
 4. Architects proceed in the same fashion, ________ buildings in detail before breaking ground.
 5. European artists have striven to achieve the desired effects by means of corresponding gradations in the black-and-white  ________ of the drawing.
 6. Japanese artists are masters of the brush-and-ink  ________ .
 7. Over the centuries, drawings have been ________ on many kinds of surfaces.
 8. The sharp point of the pencil is the best ________ to create a firm, fine line suitable for meticulous details.
 9. Drawing has also served artists as a kind of  ________ method for recording ideas. (evoke)
 10. Perspective drawing is absolutely ________ to scene painters and forms the basis of the illusory effects of stage settings.

 

STRUCTURE STUDY

ADVERBIAL CLAUSES

Adverbial clauses, like adverbs, tell us something further about the verb and answer the questions When? Where? How? Why? etc.

Here are some of the most common conjunctions used to introduce adverbial clauses:

Time when, after, before, as, as .soon as, by the time (that), once, since, until,till, whenever, while
Place where, wherever, anywhere, everywhere
Manner as, as if, as though
Comparison than, as ... as
Reason because, as, since
Purpose so that, in order that, in case
Result so ... that, such a .. . that
Condition if, unless, provided (that), providing (that), so long as, as long as
Contrast although, though, even though, while, whereas

Note: We generally use the present simple to refer to the future in adverbial clause of time and condition:

When/If I come to London, I'll come and see you. and we use the present perfect in place of the future perfect When I've finished my dinner, I'll come and help you.

EXERCISE Complete the following with an appropriate conjunction. In some sentences, more than one conjunction is possible.

 1. ________ chalk drawings can be traced to prehistoric times, pastels were not used until the 1400s.
 2. The Statue of Liberty's scale is apparen ________ she is seen next to an automobile.
 3. A young Washington ts presented ________ he were portrayed on a campaign poster.
 4. Paint it ________ blue ________ you can.
 5. ________ the paper is handmade by the artist, its texture can be manipulated while the pulp is wet.
 6. ________  most common materials are not durable, they usually undergo further technical change.
 7. She's ________ interested in her work ________ she never seems to do anything else.
 8. ________ some sculptures are composed of light sources, buildings may contain complex systems for heating, cooling, lighting, and inner transportation
 9. ________ fresco painting can be brilliant in color, some pigments will not form chemical bonds with lime.
 10. Van Gogh was ________ troubled ________ he cut off his ear.
 11. In Starry Night, Van Gogh presented the night no ________ we see it but ________ he would Like us to experience it.
 12. ________ he's not interested in classical music, he decided not to go to the concert.
 13. Trees in the far distance are indistinct and light in tone, ________ a tree that is close up in the foreground is sharply focused with rich, contrasting color.
 14. Oil paint can capture the most intricate details ________ it is finely applied.
 15. The building is boldly painted in primary colors and white ________ its presence were not clear enough.
 16. I' ll give you my phone number ________ you need to get in touch with me.
 17. You can't travel abroad ________ you have a passport.
 18. ________ acrylic is fast drying, it can be used on surface that need no special preparation.
 19. Kinetic forms of art are those that create movement, ________ those that create light may take various forms.

KEY WORD

delineation (n) sự phát hoạ, sự mô tả
upon
plane
means
tints
shading imagine
as if
actually
purely
arbitrary (n) cảm hứng
abstract (n) trừu tượng
foundation
as well as
engineer
concerned with
opposed to
drafting
mechanical drawing
essentially
impression
possible
fact (n) sự kiện,
aspect (n) mặt, khía cạnh, phương diện
lies
suggestion
stimulating
imagination
beholder
representation
record
omit
taste (n) vị giác, sở thích, thị hiếu, khiếu thẩm mỹ
master
attempts
summary
partial
momentary
immediacy
sacrifice
elaborate
distinguish
restrictions
imposed
medium
evade
overcome
outline
contours
salient edges
model
minutest
detail
admirably
exemplify
contrasted with: tương phản, trái ngược với
decorative arts: nghệ thuật trang trí
generally (adv) nhìn chung
reserve (v) dành cho
applied arts (n) nghệ thuật ứng dụng
industrial arts (n) nghệ thuật công nghiệp
woodwork (n) công việc về mộc
furniture (n) nội thất
metalwork (n) công việc về kim khí ceramics (n) gốm sứ
glass (n) thuỷ tinh
textiles (n) dệt may
category (n) hạng mục, loại
reflect (v) phản chiếu, dội lại
concept (n) khái niệm, quan điểm
mainly (adv) chủ yếu, chính
usefulness (n) tính hữu dụng
authority (n) chính phủ, quốc gia
combine (v) kết hợp
traditional (adj) truyền thống
visual arts (n) nghệ thuật thị giác
drama (n) kịch nghệ
auditory arts (n) nghệ thuật thính giác
theater (n) sân khấu
mechanical (adj) máy móc, cơ khí
means (n) phương tiện
phonograph (n) máy hát đĩa than distinctions (n) sự phân biệt
regard (v) quan tâm
in spite of (prep) mặc dù
functional (adj) thuộc chức năng
aspect (n) diện mạo, khía cạnh
employ (v) sử dụng
satisfy (v) làm thoả mãn
thought (n) ý nghĩ, tư tưởng
classify (v) phân loại, xếp lớp
prehistoric times (n): thời tiền sử
express (v) thể hiện, bày tỏ
religion (n) tôn giáo, tín ngưỡng
religious (adj) thuộc tôn giáo, ngoan đạo
humanity (n) nhân loại
patron (n) thần hộ mệnh
commission (n) mệnh lệnh, nhiệm vụ, phận sự
ruler (n) vua chúa, thước kẻ
institution (n) thể chế, chế độ worship (n) sự cúng bái, thờ cúng
faith (n) niềm tin, sự tin cậy
assert (v) xác nhận, khẳng định, bảo vệ
importance (n) quyền lực
composition (n) kết cấu, bố cục
emotion (n) cảm xúc
fear (n) sự sợ hãi
grief (n) nỗi đau
hero worship (n) thần tượng in turn: turn and turn = lần lượt
skillfully (adv) khéo tay, tài giỏi
portray (v) vẽ chân dung
illustrate (v) minh họa
daily lives: cuộc sống thường nhật
reveal (v) biểu lộ
justice (n) công lý, công bằng
interest (n) mối quan tâm
sociaty - societies (n) xã hội
knowledge (n) kiến thức
prehistoric time: thời tiền sử ancient time: thời cổ đại
early cultures (n) những nền văn minh sơ khai
no written records: không có văn bản ghi lại
clothing: cách ăn mặc, trang phục
recreation (n) sự tiêu khiển, sự giải trí
tools (n) công cụ
particular (adj) đặc biệt, cụ thể


Biên Soạn: Lê Đức Minh - Lê Thuý Hằng Giáo trình giảng dạy trường Đại Học Mỹ Thuật Tp. HCM