library_book

Nghệ Thuật Bố Cục và Khuôn Hình - 1

Trong nỗ lực biên tập lại và chia sẻ các tài liệu quý về mỹ thuật hội họa, mình lần hồi làm lại cuốn sách này từ các bản nháp viết tay, chất lượng hình ảnh photo rất kém..