Anatomy Typeface từ typedecon

Đối với người nghiên cứu, khi tìm được 1 tài liệu quý, giống như tìm được 1 cánh cửa thần kỳ. Chúng ta có thể sử dụng cách nói như vậy đối với tài liệu dưới đây.