Joomla - Trình soạn thảo TinyMCE

Khi muốn điều chỉnh khung soạn thảo trong joomla thì đây là bài viết dành cho bạn

Thay đổi giao diện soạn thảo mặc định

Truy cập vào Global Configuration > Site: Site Settings > Default Editor

Chọn trình Editor mặc định
  • CodeMirror: Trình soạn thảo là các dòng code phân biệt các thẻ bằng màu sắc
  • TinyMCE (mặc định): Trình soạn thảo tương tự như những gì hiển thị đến người xem
  • None:  Trình soạn thảo là các dòng code như Plain text

Điều chỉnh các thông số thiết lập TinyMCE

Truy cập trong menu Extensions > Plugins > Editor - TinyMCE

  • Images Directory
  • URLs: Relative chuyển đổi thành đường link tương đối
  • New Lines: khi nhấn Enter xuống hàng thi JL sẽ tự động chèn tag <p> hoặc <br />
  • Prohibited Elements: những thẻ ngăn cấm. Lưu ý bạn delete thẻ iframe thì mới chèn được youtube
Để chèn được youtube, bạn cần delete thẻ iframe ở dòng Prohibited Elements

Điều chỉnh file nguồn css

File css của Editor nằm trong thư mục css theo đường dẫn templates > system > css > editor.css

 templates > system > css > editor.css