Joomla - Thay đổi thư mục ảnh mặc định

Một trong những thế mạnh trong Joomla là thao tác với hình ảnh. Bạn hoàn toàn có thể sử dụng các link ảnh cho mọi tình huống hoặc thay đổi thư mục ảnh mặc định.

Trong bất kỳ trường hợp cần chèn ảnh, bạn click chọn Select trong ô image, một cửa sổ duyệt file sẽ hiện ra như dưới đây

Các thư mục trên là nội dung bên trong thư mục images là thư mục mặc định chứa ảnh trong joomla. Bạn có thể chọn ảnh trong thư mục images, hoặc nhập vào đường link ảnh trong ô Image URL bên dưới

Để thay đổi thư mục ảnh mặc định (mà không phải là images), bạn vào Global Configuration

chọn Media ở cột bên trái

Lưu ý 2 dòng cửa sổ bên phải là đường dẫn so với thư mục joomla là thư mục

  • Path to Files Folder: đường dẫn thư mục các file media như video, audio, photos....
  • Path to Images Folder: đường dẫn đến thư mục riêng các file ảnh

Lưu ý:

  • Images Folder có thể là Files Folder, hoặc là con của nó chứ không nằm riêng
  • Đường dẫn 2 thu mục trên không được bắt đầu bằng "/"

Ví dụ: Nếu bạn muốn thay đổi thư mục hình ảnh mặc định từ images đến thư mục o nằm bên ngoài joomla như dưới đây thì phần khai báo của 2 dòng trên sẽ là  ../o