Thủ thuật Affinity Designer trên Mac

Chuyên trang danh sách thủ thuật Affinity Designer trên Mac

Thiết lập và giao diện

Công cụ tạo hình shape

  • Các hình cơ bản
  • Biến đổi smash shape
  • Convert to curve

Thao tác với hình shape

Thao tác với nhiều hình shape

  • Arrange
  • Align, distribution
  • Boolean

Thao tác với node và path

  • Align nodes
  • Join node, close node
  • saparate note

Màu sắc và hiệu ứng nền

Text

Artboard Đánh số trang

Xuất artboard thành nhiều file ảnh

Hiệu ứng

isometric

CÁC THỦ THUẬT LIÊN QUAN

Affinity Designer (Mac - iPad)

Affinity Photo (Mac - iPad)

Affinity Publisher (Mac)

 
 
CÁC BÀI VIẾT

Hiệu ứng chữ CRACK

Ống kính máy ảnh

Vẽ quả bí Halloween

Vẽ trái tim ngoằn ngoèo

30 Thủ thuật Affinity Designer


Tham khảo: https://affinity.help/designer/en-US.lproj/index.html