AFD iPad - Nền canvas trong suốt

Khi bạn cần 1 trang giấy trong suốt chứ không phải là màu trắng như background mặc định trên Affinity Designer iPad, thì đây là bài dành cho bạn

Nâng cấp Affinity Designer iPad 1.8

Hôm nay Serif ra bản nâng cấp Affinity Photo, Affinity Design và Affinity Publisher lên 1.8 trong tất cả các phiên bản iPad, Mac