AFD iPad - Nền canvas trong suốt

Khi bạn cần 1 trang giấy trong suốt chứ không phải là màu trắng như background mặc định trên Affinity Designer iPad, thì đây là bài dành cho bạn

Có 2 cách để bạn thiết lập canvas trong suốt trên Affinity Designer iPad.

Cách 1: Thiết lập lúc tạo file mới

Kiểm dòng Transparent background dưới phần Orientation

Nếu bạn đã tạo file rồi thì sao? Đó là lúc bạn xem qua cách 2 dưới đây

Cách 2: Thiết lập nền giấy trong suốt trong file afphoto

Bạn kiểm chọn dòng Transparent background trong menu Document > Canvas