BOOK - Photo Editing

Danh sách các tài liệu về xử lý ảnh số (đang update)

UPDATE

 

Book

 • Adobe Photoshop - Every tool explained (chadi nas) -- PDF ⋅ 5.5 MB⋅ en
 • From Photos to Art with Photoshop (Al Judge) -- EPUB ⋅ 6.9MB⋅ en
 • Photoshop For Beginners 11th Edition 2016 (chadi nas) -- PDF ⋅ 50MB⋅ en
 • Photoshop The Complete Beginners Guide (Connor Griffin) -- EPUB ⋅ 50MB⋅ en
 • Photoshop CC Digital Classroom 2018 Edition -- EPUB ⋅ 138 KB⋅ en
 • Photoshop CS4 Top100 Simplified tips and tricks (Lynette Kent)  -- PDF ⋅ 53.4 MB⋅ en
 • Photoshop Elements 9_for MacOS Visual QuickStart Guide -- PDF ⋅ 22 MB⋅ en
 • Photoshop- Elements 9_for Windows Visual QuickStart Guide -- PDF ⋅ 20.9 MB⋅ en
 • Photoshop Elements 10 all in one for DUMMIES -- PDF ⋅ 131 MB⋅ en
 • Photoshop Elements 11 Top 100 Simplified Tips and Tricks -- PDF ⋅ 22.1 MB⋅ en
 • Photoshop Image Editing Genius Guide Vol1 -- PDF ⋅ 227.8 MB⋅ en
 • Photoshop Image Editing Genius Guide Vol2 -- PDF ⋅ 32.4 MB⋅ en
 • The Photographers Guide to Photoshop -- PDF ⋅ 23.5 MB⋅ en

 

Magazine

Advanced Photoshop Magazine

 • Advanced Photoshop issue105 - 2013 -- PDF ⋅ 29.7 MB⋅ en
 • Advanced Photoshop issue106 - 2013 -- PDF ⋅ 29.7 MB⋅ en
 • Advanced Photoshop issue107 - 2013 -- PDF ⋅ 29.7 MB⋅ en
 • Advanced Photoshop issue108 - 2013 -- PDF ⋅ 25.1 MB⋅ en
 • Advanced Photoshop issue109 - 2013 -- PDF ⋅ 25.2 MB⋅ en
 • Advanced Photoshop issue110 - 2013 -- PDF ⋅ 34 MB⋅ en
 • Advanced Photoshop issue111 - 2013 -- PDF ⋅ 23.7 MB⋅ en
 • Advanced Photoshop issue128 - 2014 -- PDF ⋅ 54.6 MB⋅ en
 • Advanced Photoshop issue130 - 2015-01 -- PDF ⋅ 29.4 MB⋅ en
 • Advanced Photoshop issue138 - 2015-09 -- PDF ⋅ 45.3 MB⋅ en

 

Practical Photoshop Magazine

 • 2014-12_Practical-Photoshop issue45 -- PDF ⋅ 23.4 MB ⋅ en
 • 2016-01_Practical-Photoshop issue58 -- PDF ⋅ 23.4 MB ⋅ en
 • 2016
 • 2016-02_Practical-Photoshop issue59 -- PDF ⋅ 16.3 MB ⋅ en
 • 2016-03_Practical-Photoshop issue60 -- PDF ⋅ 21.3 MB ⋅ en
 • 2016-04_Practical-Photoshop issue61 -- PDF ⋅ 6.5 MB ⋅ en
 • 2016-05_Practical-Photoshop issue62 -- PDF ⋅ 11.8 MB ⋅ en
 • 2016-06_Practical-Photoshop issue63 -- PDF ⋅ 27.8 MB ⋅ en
 • 2016-07_Practical-Photoshop issue64 -- PDF ⋅ 13.7 MB ⋅ en
 • 2016-08_Practical-Photoshop issue65 -- PDF ⋅ 13.2 MB ⋅ en
 • 2016-09_Practical-Photoshop issue66 -- PDF ⋅ 14.5 MB ⋅ en
 • 2016-10_Practical-Photoshop issue67 -- PDF ⋅ 13.4 MB ⋅ en
 • 2016-11_Practical-Photoshop issue68 -- PDF ⋅ 18.7 MB ⋅ en
 • 2016-12_Practical-Photoshop issue69 -- PDF ⋅ 33.1 MB ⋅ en
 • 2018
 • 2018-01_Practical-Photoshop issue82 -- PDF ⋅ 23.4 MB ⋅ en
 • 2018-02_Practical-Photoshop issue83 -- PDF ⋅ 16.3 MB ⋅ en
 • 2018-03_Practical-Photoshop issue84 -- PDF ⋅ 21.3 MB ⋅ en
 • 2018-04_Practical-Photoshop issue85 -- PDF ⋅ 6.5 MB ⋅ en
 • 2018-05_Practical-Photoshop issue86 -- PDF ⋅ 11.8 MB ⋅ en
 • 2018-06_Practical-Photoshop issue87 -- PDF ⋅ 27.8 MB ⋅ en
 • 2018-07_Practical-Photoshop issue88 -- PDF ⋅ 13.7 MB ⋅ en
 • 2018-08_Practical-Photoshop issue89 -- PDF ⋅ 13.2 MB ⋅ en
 • 2018-09_Practical-Photoshop issue90 -- PDF ⋅ 14.5 MB ⋅ en
 • 2018-10_Practical-Photoshop issue91 -- PDF ⋅ 13.4 MB ⋅ en
 • 2018-11_Practical-Photoshop issue92 -- PDF ⋅ 18.7 MB ⋅ en
 • 2018-12_Practical-Photoshop issue93 -- PDF ⋅ 33.1 MB ⋅ en
 • 2019
 • 2019-01_Practical-Photoshop issue94 -- PDF ⋅ 23.4 MB ⋅ en
 • 2019-02_Practical-Photoshop issue95 -- PDF ⋅ 16.3 MB ⋅ en
 • 2019-03_Practical-Photoshop issue96 -- PDF ⋅ 21.3 MB ⋅ en
 • 2019-04_Practical-Photoshop issue97 -- PDF ⋅ 6.5 MB ⋅ en
 • 2019-05_Practical-Photoshop issue98 -- PDF ⋅ 11.8 MB ⋅ en
 • 2019-06_Practical-Photoshop issue99 -?- PDF ⋅ 27.8 MB ⋅ en
 • 2019-07_Practical-Photoshop issue100 -?- PDF ⋅ 13.7 MB ⋅ en
 • 2019-08_Practical-Photoshop issue101 -?- PDF ⋅ 13.2 MB ⋅ en
 • 2019-09_Practical-Photoshop issue102 -- PDF ⋅ 14.5 MB ⋅ en
 • 2019-10_Practical-Photoshop issue103 -- PDF ⋅ 13.4 MB ⋅ en
 • 2019-11_Practical-Photoshop issue104 -?- PDF ⋅ 18.7 MB ⋅ en
 • 2019-12_Practical-Photoshop issue105 -- PDF ⋅ 33.1 MB ⋅ en
 • 2020
 • 2020-01_Practical-Photoshop issue106 -- PDF ⋅ 54.2 MB ⋅ en
 • 2020-02_Practical-Photoshop issue107 -- PDF ⋅ 46.4 MB⋅ en
 • 2020-01_Practical-Photoshop issue108 -- PDF ⋅ 83 MB ⋅ en
 • 2020-02_Practical-Photoshop issue109 -- PDF ⋅ 63.2 MB⋅ en

 

Sách tiếng Việt

 • Giáo Án Photoshop CS8 -- PDF ⋅ 6.3 MB ⋅ vn
 • Giáo Trình Adobe Photoshop CC 2016 -- PDF ⋅ 91.6 MB ⋅ vn
 • Mẹo Vặt Photoshop -- PDF ⋅ 4.2 MB ⋅ vn
 • Photoshop CS8 -- PDF ⋅ 4 MB ⋅ vn
 • Tính năng mới CS5 - Ai - Ps - Id -- PDF ⋅ 28.1 MB ⋅ vn

Video

 

library_book

BOOK of ART - Sách Mỹ Thuật