Color Design WorkBook

Tạm dịch "Thực hành màu sắc trong thiết kế", là một quyển sách toàn diện về màu sắc và các nguyên lý của nó. Chẵng những thế, các tác giả còn tham khảo và phân tích các mẫu thiết kế đẹp của 15 công ty hàng đầu thế giới, cho chúng ta hiểu rõ hơn về nghệ thuật sử dụng và cách thức kết hợp màu

Sách thiên về thực hành nên hình nhiều, chữ ít.. đặc biệt các hình ảnh minh hoạ rất phong phú, đẹp mắt và dễ hiểu.

English | Màu Sắc | Adams Morioka, TerryStone | 241 trang | PDF | 121 MB 

Mục lục

Chương 1: What is color? - Màu sắc là gì?

Apparent Color- Hình thức thể hiện của màu sắc The Properties of Color- Thuộc tính của màu sắc

Chương 2: Color Theory Nguyên lý màu

History of Color- Lịch sử màu sắc Theory- Nguyên lý Color Harmony- Hoà sắc

Chương 3: Color Meaning - Ý nghĩa màu sắc
 • Color Index
Chương 4: Ten Rules of Color - 10 nguyên tắt màu sắc
 1. Convey Information Truyền tải thông điệp
 2. Create Color Harmony Tạo nên màu sắc hài hoà
 3. Attract and Hold Attention Gây chú ý và tạo sự hấp dẫn, thu hút
 4. Remember That Context Is Everything Nên nhớ ngữ cảnh là tất cả
 5. Consider That Experimentation Is Key Cân nhắc sự thử nghiệm là mấu chốt vấn đề
 6. Know That People See Color Differently Phải hiểu mọi người nhìn màu sắc khác nhau
 7. Assist in Mnemonic Value Hỗ trợ trong sắc độ Mnemonic
 8. Think About Composition Suy nghĩ về bố cục
 9. Use Standardized Color Systems Sử dụng các hệ màu được chuẩn hoá 
 10. Understand Limitations Hiểu các giới hạn
Chương 5: Color Systems Các hệ thống màu
 • Thinking About Color Systems Tìm hiểu về các hệ thống màu
 • Trends and Forecasting Xu hướng và dự báo
 • Color Systems in Art and Design History Các hệ màu trong lịch sử nghệ thuật và thiết kế
 • Some Inspirations for a Sample of AdamsMorioka's Palettes Vài cảm hứng về mẫu bảng pha màu AdamsMorioka
 • 11 Color Systems 11 hệ thống màu
Chương 6: Color Talk Ngôn ngữ màu sắc
 • Talking About Color in Design Nói về màu sắc trong thiết kế
Chương 7: Case Studies Nghiên cứu các trường hợp
 • AdamsMorioka Beverly Hills, CA, USA
 • Brand New School Santa Monica/ New York, USA
 • Chimera Design St. Kilda, Victoria, Australia
 • Dynamo Dublin, Ireland
 • Methodologie, Inc. Seattle, USA
 • Morla Design San Francisco, USA
 • Ogilvy & Mather/ Brand Integration Group New York/ Los Angeles, USA
 • Pentagram Design, ltd. London, UK
 • Segura, Inc. Chicago, USA
 • Fauxpas Grafik Zurich, Switzerland
 • Green Dragon Office Los Angeles, USA
 • Johnson banks London, UK
 • Uwe Loesch Erkath, Germany
 • Lorenc + Yoo Desin Atlanta, USA
 • LUST The Hague, Netherlands
Gallery Glossary Common Color Terms Directory of Contributors Bibliography Web Resources About the Authors
 

vài hình ảnh nội dung sách

 

 

 

 

library_book