AFB Mac - Nền giấy trong suốt

Khi bạn cần 1 canvas trong suốt chứ không phải là màu trắng như thiết lập mặc định trong Affinity Publisher 1.7, thì đây là bài dành cho bạn

Trong Affinity Publisher, bạn có 2 cách thiết lập trang giấy trong suốt

Cách 1: Thiết lập lúc tạo file mới

Kiểm dòng Transparent background trong phần Color

Nếu bạn đã tạo file rồi thì sao? Đó là lúc bạn xem qua cách 2 dưới đây

Cách 2: Thiết lập nền giấy trong suốt trong file afpub

Bạn kiểm chọn dòng Transparent background trong menu File > Document Setup...