Nâng cấp Affinity Designer 1.8

Cùng với Affinity Photo, Affinity Publisher, thì Serif cũng nâng cấp Affinity Design lên phiên bản 1.8 trong tất cả các phiên bản iPad, Mac