Affinity Designer và Illustrator

Trang này dành riêng cho các bạn đã rành về Illustrator (gọi tắt là AI) giờ muốn tìm hiểu Affinity Designer trên Mac (gọi tắt là AD Mac)

⟶  

interview

 • Context tool bar ⟶ Control panel
 • Studio/panel ⟶ Panel

View

 •  View tool ⟶ Hand tool

Draw

 • Node⟶ Anchor
 •  Node tool ⟶ Direct Seletion tool
 •  Vector brush tool ⟶ Paintbrush tool
 • Expand stroke ⟶ Outline stroke

shape

 • Geometry ⟶ Pathfinder

Transform

 •  Move tool ⟶ Selection tool
 •  Point transform tool ⟶ Puppet wrap tool
 • Selection box ⟶ Bounding box
 •  Flip ⟶ Reflect

Color

 •  Colour picker tool ⟶ Eyedropper tool
 •  Fill tool ⟶ Gradient tool

Text

 •  Artistic text tool ⟶ Type tool
 •  Frame text tool ⟶ Area Type tool
 • Convert to Curves ⟶ Create outlines

Effect

 • Outer Shadow ⟶ Drop shadow
 • Radius ⟶ Blur

  Câu hỏi liên quan

Sau khi thiết kế trên Affinity Designer khi chuyển cho người dùng Adobe Illustrator thì xuất ra định dạng gi?

EPS hoặc PDF

Affinity Designer
Tips - Shortcut

command     ⌥ option, alt      ⇧ shift
 ⌃ ctrl      ⇥ tab      ↵ Enter