Fine Reader - Các câu hỏi thường gặp

Chuyên trang các câu hỏi thường gặp khi sử dụng FineReader trên Mac

Bỏ qua thao tác nhận text tự động mỗi khi mở file

Bỏ kiểm "Read newly added pages automatically" trong Preferences