macos - Kết nối server với Finder

Nếu biết cách sử dụng MacOS, bạn hoàn toàn có thể không cần cài đặt thêm các phần mềm kết nối với server hay chia sẻ file qua mạng internet.

Kết nối với ổ mạng Synology

  • Go > Connect to Server
  • Nhập vào Server Address: afp://<server>.local hoặc afp://<số IP>

Kết nối theo giao thức FTP

  • Go > Connect to Server
  • Nhập vào Server Address: ftp://ftp.vietchigo.com/pub/<username>

bạn sẽ được hỏi account để đăng nhập, và trong khi đã connect bạn sẽ thấy ổ ftp trong Finder

chuyên đề hệ điều hành MacOS


Nguồn: https://wiki.umiacs.umd.edu/umiacs/index.php/FTP/macOS/Finder