ps mac - Các thao tác trên LAYER

 Tất cả về Layer trên Photoshop bao gồm bảng lệnh, menu và các phím tắt

Các loại Layer

 • Layer Pixel - đây là layer bình thường nhất, có thể dặm vá, cắt tỉa,...
 • Layer Background - là layer pixel ở trạng thái lock làm nền
 • Layer Smast Obj - là layer mà ít bị mất chất lượng ảnh khi transform (nhưng không thể cắt tỉa, đắp vá)
 • Layer Adjustment
 • Layer Style
 • layer Mask
 • Layer Text
 • Layer Vector
 • Layer Video
 • Group 

Thao tác trên 1 layer

 •  New 
  • Layer > New
  • - Clickở cạnh đáy 
 • Rename
 • Opacity vs Fill
  • Opacity - điều chỉnh độ trong tất cả những gì liên quan dến layer đang chọn
  • Fill - chỉ điều chỉnh độ trong nội dung pixel layer, không ảnh hường đến Layer FX
 • Hide - unhide - solo
  • hide - click vào  
  • unhide - click vào  
  • unhide all: 
  • Isolate (solo) - là chế độ chỉ hiển thị layer đang chọn (hide hết các layer khác) để dễ thao tác
   • Rclick vào  chọn show/hide all other layers
   • ⌥ click vào  trong layer panel
 • Background vs Layer: Background là layer hậu cảnh
  • Layer to background: Layer menu: Layer > New > Background from layer
  • background to Layer:
   • Layer panel: Dclick lên Background
   • bỏ lock 
 • Lock vs unlock
  • lock transparent
  • lock move
 • Select content click vào thumbnail layer
 • Layersmart object
  • chuyển Layer pixel ⟶ smart object - Rclick chọn convert to smart obj
  • chuyển smart object ⟶ Layer pixel - Rclick chọn rasterize layer
Menu click phải lên layer

Thao tác với nhiều layer

 • Move
  Xác định đang đứng ở layer nào (current layer)
  • Auto select
  • Rclick lên canvas để di chuyển
 • duplicate
  • Layer  > New 
  • Trong layer panel:
   • Drag layer vào
   • ⌘ J
  • ⌥ drag trên canvas
 • Delete: kéo layer vào 
 • Arrange
  • ⌘ [ , ⌘ ]
  •  ⌘ [ ,  ⌘ ]
 • Align
  • Trên options bar
  • Trong menu Layer
 • Transform (scale, rotate, skew, flip, distort): Trong menu Edit (⌘ T)
 • GROUP
  • Di chuyển cả group: chỉnh trên thanh công cụ Move tool , auto-select: group
 • Merge

Thao tác với layer mask 

 • copy mask: ⌥ drag mask từ layer này sang layer kia
 • Layer mask và Clipping mask

Làm sao để chuyển 1 layer thành layer mask ?

Thao tác với Layer Style 

copy paste style: Rclick và chọn trong context-menu

Thao tác với Layer Adjustment 

Để hiệu ứng chỉ tác động lên 1 layer nằm ngày bên dưới

 • Click nút  ở cạnh đáy (ngoài cùng bên trái )
 • Nhấn , rê chuột lên layer Adjustment

  

Những ứng dụng cần thiết

 • xoá nhanh
 • chọn nhanh
 • ẩn hết
 • solo

 

các nguyên tắc trên layer
 • Luôn đặt tên cho layer
 • Luôn giữ layer gốc