ps mac - Xử lý ảnh ngược sáng

Chỉnh ánh sáng cho ảnh ngược sáng


BEFORE - AFTER
(rê chuột lên ảnh) 

 

Sử dụng Image > Adjusments > Shadows/Highlights...

Photoshop