ps mac - Apply Image

Đây là nơi sẽ tổng hợp tất cả các thủ thuật về Apply Image trong menu Image

Lưu ý: Apply image không áp dụng cho layer smart object

Áp nội dung của layer2 vào layer1

 • Click chọn layer 1 (có thể là layer trống - blank layer)
 • Image > Apply Image
  • Source <file psd hiện tại>
  • Layer <layer2>
  • Blending <normal>

Áp nội dung của tất cả các layer vào một layer trống

 • Tạo 1 layer trống (blank layer)
 • Image > Apply Image
  • Source <file psd hiện tại>
  • Layer <merged>
  • Blending <normal>
merge tất cả layer vào 1 layer

Chuyển 1 layer thường thành layer Mask

Ví dụ tên layer thường là laye_pixel

 • Tạo 1 layer mask trắng và click chọn nó
 • Image > Apply Image
  • Source <file psd hiện tại>
  • Layer <layer_pixel> 
  • Blending <normal>

Áp layer2 vào layer1 với 1 chế độ hòa trộn screen

Dù layer 2 đang hidden

 • Click chọn layer1
 • Image > Apply Image
  • Source <file psd hiện tại>
  • Layer <layer2>
  • Blending <screen>

Áp layer2 vào layer1 với 1 chế độ hòa trộn multiply qua layer mặt nạ mask1

Dù layer 2 đang hidden

 • Click chọn layer1
 • Image > Apply Image
  • Source <file psd hiện tại>
  • Layer <layer2>
  • Blending <multiply>
 • Kiểm chọn Mask..
  • Image <file psd hiện tại>
  • Layer <mask1>
  • Channel <gray>
 • Check Invert để đảo mặt nạ

 

Adobey Photoshop
Tips - Shortcut

command     ⌥ option, alt      ⇧ shift
 ⌃ ctrl      ⇥ tab      ↵ Enter