ps mac - content aware scale

Content aware scale là tính năng cho phép bạn kéo dãn hình ảnh mà không ảnh hưởng nội dung bên trong.

Chức năng này nằm trong menu Edit > content-Aware Scale 

content aware scale kéo dãn ảnh mà không ảnh hưởng đến chủ thể

Thanh options

  • Reference Point Location: Click a square on the reference point locator to specify the fixed point around which the image is scaled. By default this point is at the center of the image.
  • Use Relative Positioning For Reference Point: Click the button to specify the new position of the reference point in relation to its current position.
  • Reference Point Position: Positions the reference point at the specific location. Enter X-axis and Y-axis pixel dimensions.
  • Scaling Percentage: Tăng giảm theo % mà không giữ tỉ lệ ảnh ban đầu (nhớ bỏ nút link giữa W và H).
  • Amount: Tăng giảm giữ nguyên tỉ lệ ảnh theo % nhất định.
  • Protect: bảo vệ mảng chủ thể mà bạn không muốn bị biến dạng khi scale. Mảng chủ thể được xác định bằng vùng chọn lưu trong channel panel
  • Protect Skin Tones: psd sẽ cố gắng bảo vệ các mảng màu da (1 kiểu tự nhận ra người trong ảnh để bảo vệ 1 cách tự động).

Adobey Photoshop
Tips - Shortcut

command     ⌥ option, alt      ⇧ shift
 ⌃ ctrl      ⇥ tab      ↵ Enter